Kineziologie a svalový test

                                                                                  zpět na úvodní stránku vnitřní rovnováha

   

 V systému One Brain používáme svalový test. Mozku – našemu biologickému počítači, můžeme zadat jakoukoliv otázku a odpověď ano/ne dostaneme v podobě změny svalového napětí. Facilitátor velice jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na svou otázku. Záporná emoce sval oslabí, kladná ho zpevní. Svaly ruky při reakci na danou otázku/podnět zeslábnou, popřípadě zůstanou pevné.

    Toto nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a odpovídající technice, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, ale rychle a účinně odstranit. Vztah „mozek – sval” je totiž obousměrný a vhodnými pohyby svalů můžeme zpětně ovlivňovat mozek.

Samostatná korekce se skládá z mimořádně jednoduchých pohybů, dotyků, případně i světelného působení, časově zcela náročných. Jsou natolik prosté, až je pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje, neuvěřitelné, jaký výsledek můžeme dosáhnout tak nepatrným zásahem.

 

Kineziologie a dyslexie

    Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí např. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislostí, fóbie apod., nicméně především to, co nás v souvislosti s dětskými problémy zajímá nejvíce a nač se systém One Brain zaměřuje na prvním místě – DYSLEXIE.

    V uplynulém období byla dyslexie charakterizována jako porucha řeči, těžkosti s učením (čtení, psaní, záměna písmen nebo číslic, matematika, jazyky, pravopis, pochopení učiva,...), hyperaktivita, později porucha koordinace, resp. nedostatek spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry. Navzdory dnes již pokročilejšímu výzkumu v dané oblasti se často problém dyslexie řeší medikamentózní léčbou, která však ve většině případů potíže s učením neřeší.

    Dyslexie je ve skutečnosti nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovnou hemisférou a obvykle též mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů je vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem, které jsou tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti, popřípadě strachu z bolesti, si jedinec v mozku naprogramuje „bílé skvrny” u některých svých schopností. Od traumatizujícího okamžiku pak po celý život existenci těchto schopností popírá.

 

Kineziologie a stres

    Pomocí metody One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah a odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný neurologický tok.

    Určitě mnozí z nás byli v dětství při řešení domácího úkolu z počtů pokáráni, protože jsme znění příkladu nepochopili hned napoprvé, nebo při psaní někdo kritizoval náš rukopis. Následkem toho domácí úkol a emoční bolest splynuly a v hlubší emocionální hladině ovlivňují naše vnímání a v souvislosti s ním i konání v přítomnosti.

 

Kineziologie - One Brain

Mnozí z Vás, kteří čtete tyto řádky, jste učiteli, dětskými psychology nebo vychovateli (možná máte i  „kvalifikaci” rodiče nebo babičky a dědečka) a za léta své praxe jste nejednou zápasili s těžkostmi při výchově a vzdělávání dětí různých věkových kategorií. Jistě víte o dětech, které mají potíže se psaním, se čtením nebo s počty, mýlí si a zaměňují písmena, případně číslice. Některé děti zase trpí na hodinách tělesné výchovy či kreslení, případně jsou zakřiknuté, neprůbojné a nebo právě naopak, příliš živé. Máte pocit, že jste pro odstranění problémů učinili vše, co bylo ve vašich silách, a přesto nakonec zjistíte, že vaše úsilí minulo cíl.

    V dějinách školství je zaznamenaných vícero pokusů o zlepšení výchovně vzdělávacího procesu. Mnohé z nich představují obrovský krok vpřed. Přesto se nadále setkáváme s dětmi, jejichž výsledky vzdor velice příznivým podmínkám vytvořeným ve škole a v rodině neodpovídají očekávání. Proč k tomu dochází, ačkoliv vy sami máte pocit, že již nic nestojí v cestě jejich úspěšnému rozvoji ?

    Vysvětlení problému a následně jeho řešení najdete v metodě One Brain (Jednotný mozek). Název metody je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá hemisféra dokonala spolupracují. Pravá mozková hemisféra vidí obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositekou ženské složky našeho já.

Zdroj: https://www.amikus.cz/onebrain

Můj učitel: Mgr. Miloslava Rutová (https://www.elpida-plzen.cz)

Certifikáty